Školení normy ISO 26262

Podrobné školení s workshopem probírá požadavky normy ISO 26262. Zahrnuje popis celé normy a po­drob­ný popis cílů bez­pečnosti a celé koncep­ce bezpeč­nosti. Další část školení se liší podle zamě­ření firmy resp. týmu:

  • Firmy vyrábějící kompoenty pro automobilý průmysl
  • Týmy vyvíjejí hardwarové součástky (např. řídící jednotky, senzory apod.)
  • Týmy připra­vující návrh celého vozu nebo větších celků (např. vývoj auto­nomního brždění)
  • Týmy vyvíjejí software

Pro koho je 2 denní školení určeno

Školení je určeno pracovníkům, kteří budou rozvíjet interní systém řízení, aby byl s nor­mou v sou­ladu, nebo budou za její naplnění přímo odpovědní v rám­ci vývo­jového projek­tu nebo ve výrobě.

Pokud se vaše firma či tým ori­entuje na více oblastí z výše uvede­ného seznamu, je třeba naplá­novat školení s work­shopem jako třídenní, proto­že bude potřeba probrat více bloků, které se do 2 dní nevejdou.

Proč i workshop?

Samotné školení seznamuje s normou, ale aby bylo možné ji naplňovat, je třeba, aby firma či tým přizpůsobily svou poli­tiku řízení bezpečnosti, procesy vývoje a řízení informací. Smyslem sou­visejí­cího workshopu je definovat, co všechno bude třeba změnit a doplnit

Výstupem workshopu bude odhad roz­sahu celého zavedení a definované první úkoly pro zave­dení normy.

Více informací