FMEA - analýza možného výskytu a vlivu vad

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) slouží k hledání problémů na základě detailní analýzy, z čeho se výrobek skládá a co může způsobovat.

Podpora pro FMEA v systému AyMINEFMEA pro kvalitní procesy i výrobky

 • Analýza příčin a důsledků vad
 • Analýza možností vzniku vad a jejich následků

FMEA procesu výroby

Je úzce spjat se samotným procesem výroby.

FMEA probíhá samostatně pro jednotlivé části výrobního procesu i pro celek:

 • Pro samotný projekt vývoje (úvodní projektová FMEA)
 • Pro výrobek (produktová FMEA)
 • Pro plánované kroky výrobního procesu

FMEA produktu

FMEA produktu umožňuje na základě struktury výrobku analyzovat, jaké má každá jednotlivá součást výrobku vlastnosti, funkce a provozní režimy.

Hledání rizik a opatření

Pro každou jednotlivou funkci, operační režim a vlastnost se v rámci FMEA popíše, jaké hrozí rizika, pokud dojde k selhání. Tato rizika je třeba ohodnotit.

 • Pravděpodobnost, že situace nastane
 • Schopnost včas problém detekovat
 • Závažnost dopadů hrozby na lidi v okolí zejména jejich bezpečnost

Každou z hodnot je třeba stanovit samostatně pro každou veličinu - systém AyMINE automaticky hodnoty předvyplňuje a počítá, jak je která vlastnost v součinu "riziková" - tzv. rating. Pro rizika, jejichž celkový rating překračuje mez stanovenou pro výrobek, je třeba stanovit opatření na jejich zmenšení.

Dokumentace předmětu analýzy

 • Pro FMEA výrobku je základem analýzy přímo popis daného výrobku
 • Pro jednotlivé výrobní kroky jsou základním analyzovaným objektem jednotlivé nástroje a stroje, které budou pro výrobu používány.
 • Pro samotný výrobní postup je základem popis jednotlivých kroků, činnosti a úkolů

Návrh opatření pro minimalizaci rizik

Nejdůležitějším výstupem FMEA jsou racionálně zdůvodněné požadavky na výrobek nebo výrobní zařízení, nové postupy nebo kontrolní mechanismy, které jsou začleněny do výrobního postupu (ten zahrnuje i kontrolní postupy). Tyto požadavky a postupy jsou součástí FMEA analýzy.

Dokumentace FMEA

FMEA je dokumentována jednak závěrečnou zprávou, ale neméně důležitou dokumentací je doklad o jejím řádném průběhu:

 • Záznamy o průběhu porad, které dokládají, kdy proběhla a kdo se jí účastnil
 • Zaznamenané připomínky k jednotlivým analyzovaným vlastnostem
 • Dokumentované vypořádání těchto připomínek
 • Požadavky na produkty nebo proces
 • Vytvořené nové pracovní kroky v rámci metodiky
 • Doklady o všech provedených úkolech v rámci FMEA procesu včetně výkazu práce od účastníků