Opakovací a sezna­movací školení IATF 16949

Norma IATF 16949 je povin­ná pro většinu firem zapo­jených ve výrobě automobilového průmyslu. Její podrob­nou znalost musí mít pracovníci, kteří jsou odpověd­ní za její zavedení do systému řízení orga­nizace, ale stručnou znalost by měla mít řada pracovníků:

  • Nákupu i expedice
  • S odpovědností za řízení procesů výroby
  • Podílející se na uve­dení nových výrobků do výroby
  • Interní auditoři a další pracovníci s podí­lející se na čin­nostech systému řízení

Nabízené školení je určeno k sez­náme­ní se s IATF 16949:2016 pro všechny tyto pracov­níky (případně další, kteří se o normu zajímají). Cílí na pracov­níky, kteří do pozice, kde s po­ža­davky normy přicházejí nově nebo si mají osvěžit její požadavky v rámci pravi­delného vzdělávání a doškolování.

Obsah školení

  • Přehled požadavků normy
  • Vztah k normě ISO 9001, ze které IATF 16949 vychází
  • Přehled procesů, na které má norma ve firmě dopad
  • Klíčové způsoby ověřování skutečného plnění normy
  • Novinky poslední verze normy

Školení formou eLearningu je aktuálně v přípravě. Na aktuální stav se informujte.