Naplnění funkce manažera bezpečnosti

Funkce manažera bezpečnosti vyžaduje dobrou znalost všech požadavků normy. Pokud ji nemáte, bude se vám hodit možnost tuto roli svěřit nám.

Zajistíme pro váš vývoj nebo výrobu manažera bezpečnosti, který naplánuje všechny povinné činnosti řízení a kontroly bezpečnostních požadavků a ověří jejich plnění.

Externí manažer bezpečnosti je navíc pro vaše zákazníky větší zárukou, že všechny činnosti jsou prove­deny tak, jak norma vyžaduje. Naše zapojení do procesu vývoje nebo výroby můžete využít i jako dobrý obchodní argu­ment. Jsme připra­veni i přímo spolu­pracovat s vašimi klienty, když se rozhod­nou pro audit ve vaší společnosti (řada velkých auto­mobilo­vých koncernů si své dodava­tele pravi­delně prověřuje).

Co pro vás uděláme

  • Naplánujeme všechny potřebné činnosti
  • Dohlédneme, že jsou kroky bezpečnostních opatření splňovány
  • Povedeme potřebnou evidenci

Funkce projektového manažera

Pro menší projekt nemusí být efektivní mít role vedoucího projektu a manažera bezpečnosti rozdělené. V takovém případě můžeme zajistit i naplnění celé role vedoucího projektu.

Jako vedoucí projektu:

  • Naplánujeme celý projekt v souladu s cí­li projektu i požadavky normy ISO 26262
  • Pokud nemáte interní systém řízení v sou­ladu s nor­mou ISO 26262, dodáme vlastní systém řízení projektu a doku­mentace, aby byly požadavky normy naplněny
  • Budeme držet doku­mentaci celého projektu v souladu s normou
  • Povedeme projektovou kancelář, aby byla v průběhu projektu případně i později k dispo­zici pro případný audit

S vývojem podle ISO 26262 můžete začít ihned

Norma ISO 26262 není certifikována, takže podle ní můžete začít reali­zovat projekt nebo přípravu výroby v pod­sta­tě okamžitě. S naším vedou­cím projektu získáte know-how a jistotu, že v projektu bude uděláno vše, co uděláno podle normy být má. A vaši zákazníci budou mít v projek­tu partnera, s kterým mohou bezpeč­nostní požadavky i celý systém jejich zpraco­vání, snadno koordinovat. V rámci projektu se naučíte dodržovat předepsané postupy, vytvo­říme interní systém řízení jakosti a postupně si celý systém řízení bezpe­nosti pře­vezme­te do vlastní správy.

Více informací