Metodická pomoc při zavádění ISO 26262

Můžete si chtít všechny procesní a orga­nizační změny dělat sami, ale přesto se vám hodí s od­borní­kem probrat, zda jsou požadavky normy naplně­né a navrže­né řešení je efektivní a funkční.

Pomůžeme vám se zaváděním všech změn, které si normy ISO 26262 příp. IATF 16949 vyža­dují. Buď přímou pomocí nebo kon­zul­tací a revizemi vašich vlastních návrhů procesů, šablon, systémových opatření nebo potřebných školení pro interní pracovníky.

Když si všechny úpravy budete dělat sami, máte jistotu, že budou více odpovídat současné praxi a tak snadněji přijímány pracovníky. Na druhou stranu už máte o dost menší jistotu, že skuteč­ně zohlední­te vše, co norma vyžaduje - a to je přitom smys­lem změn. Využijte proto naši konzultační pomoc, která může být i ve velmi malém rozsahu a získáte tak nezá­vislý pohled na to, jak nové řešení vypadá ve světle poža­dova­ných norem.

Díky naší znalosti řady dalších norem s námi můžete konzultovat i v případě integrovaného systému řízení, který naplňuje řadu norem, GDPR a ISO 27000 počínaje, přes ISO 9001, OHSAS 18001 až po technické normy konkrétních činností. Normy, které osobně neznáme, snadno nastu­dujeme, aby naše dopo­ručení týkající se normy ISO 26262 s nimi nebylo v rozporu.

Co metodickou pomocí získáte

  • Odborné vedení v rozsahu, který si sami stanovíte
  • Zpětnou vazbu ke všem vytvořeným směrnicím, procesním postupům nebo šablonám
  • Vedení a dohled nad plněním i při projektu - revizi a posouzení plnění při konkrétním vývojovém projektu nebo při výrobě součástky s ASIL A – D klasifikací.
  • Celkovou revizi procesního modelu a posouzení shody s vybranými normami
  • Spolupráci při auditu ze strany klienta

Na systému řízení můžete spolupracovat v češtině i angličtině.